ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

 

Η εταιρεία «ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Ε.». ιδρύθηκε στις 21-12-1990  Ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία ΚΑΛΛΟΝΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο    60.000 ευρώ και έδρα τα Μέθανα. Στις 8/11/2007 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο €300,000,00.

 

 Ο  σκοπός της εταιρείας είναι  η ίδρυση μονάδας υδατοκαλλιέργειας σύγχρονης τεχνολογίας για την εκτροφή αναπτυσσομένων ψαριών.  Η ίδρυση μονάδας ελεγχόμενης αναπαραγωγής ευρύαλων ψαριών (ιχθυογεννητικός σταθμός).  Η παραγωγή και διάθεση ιχθύων και κάθε παρεμφερής δραστηριότητα.  Η έρευνα και παραγωγή ιχθυοτροφών, καθώς και παρεμφερών υλικών διατροφής των ιχθύων.  Η εμπορία αυτών των προϊόντων, καθώς και παρεμφερών προς αυτά, στην Ελληνική και διεθνή αγορά.  Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του Εξωτερικού ή Εσωτερικού, που θα έχουν αντικείμενο τα παραπάνω προϊόντα και εργασίες και η εμπορία και η διάθεση των προϊόντων αυτών (αντιπροσωπείες - εισαγωγές – εξαγωγές - εμπόριο).  Η παροχή ιχθυολογικών και ιχθυοπαθολογικών υπηρεσιών προς τρίτους, καθώς και συναφείς εργασίες, όπως: οργάνωση και διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, η έρευνα σε σχέση με τη διατροφή, ανάπτυξη και υγιεινή των ιχθύων και των τροφών αυτών.   Επίσης, κάθε συναφής εργασία την οποία θα ήθελε να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση (όπως εγκαταστάσεις – κατασκευές - εξοπλισμούς κλπ. μονάδων υδατοκαλλιεργειών).

Η εταιρεία σήμερα ανήκει σε ποσοστό 100% στην ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. , στο site της (www.helfish.gr)  μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες.